Regulamin

Regulamin sklepu intenetowego www.koliber-handmade.pl    

1. Definicje;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawnalub jednostka niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówieniaw ramach Sklepu. 

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.koliber-handmade.pl 

Sklep internetowy (Sklep) - serwisinternetowy dostępny pod www.koliber-handmade.pl , za pośrednictwemktórego Klient może w szczegulności składać Zamówienia 

Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym 

Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniuprzepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj.Dz.U. z 2014r., poz.121. z póżn.zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określającego jednoznacznierodzaj i ilość Towarów, zmierzającej bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość zapośrednictwem Sklepu internetowego 

Rejstracja - założenie nowego konta użytkownika służącego do dokonania Zamówień

Ustawa o prawach konsumenta - ustawaz dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.z2014rpoz.827);

 

2. Kontakt ze sklepem;

a) Adres sprzedawcy: Ul.Jaśminowa 24, 55-106 Zawonia

b) Adres e-mail: koliberhandmade@gmail.com

c) nr rachunku bankowego ING:  97 1050 1575 1000 0092 4700 4022

 

3. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem; www.koliber-handmade.pl i jest regulaminem, o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.koliber-handmade.pl jest prowadzony przez Firme Handlowo Usługowa Monika Hejny z siedzibą w Zawoni posługującą się numeremidentyfikacji podatkowej (NIP); 9151651154, oraz numerem ewidencyjnym REGON; 367937024

3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające klientowi sklepu internetowego Koliber Handmade (dalej też: kupującemu) kontakt ze Sprzedawcą;

- adrs pocztowy Ul. Jaśminowa 24, 55-106 Zawonia 

- adres e-mail koliberhandmade@gmail.com

4. Niniejszy Regulamin określa w szczegulności;

* Zasady dokonania rejestracji elektronicznej, rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

* Warunki i zasady dokoniania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego 

* Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego 

* Zasady Zawierania Umów sprzedażyzwykorzystaniem usług świadczących w ramach sklepu internetowego 

5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Koliber Handmade konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu 

6. Koliber Handmade zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które  ukończyły wiek 18lat. W takim przypadku potencjali Klienci zostaną o powyższym powiadomieni 

7. Sposów wytwarzania produktów i ich specyfikacja. Powsatłe towary są do siebie podobne , jednak mogą nie być identyczne. Zdjęcia zamieszczane przez sprzedającego są poglądowe i finalnie zamówione produkty mogą się od nich różnić.

 8. Zabronione jest wykorzystanieSklepu internetowego lub strony www.koliber-handmade.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. SPAMU w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (tjjeden Dz.U.z2013r., poz.1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego

9. Dokonując Rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep internetowy w celu realizacji Zamówienia oraz ewidencjonowanie sprzedaży, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883)

10. Korespondencja elektroniczna oraz rozmowy telefoniczne oraz korespondencja papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepuinternetowego Koliber Handmade mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiekszczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest NIEDOPUSZCZALNE, chyba że za wyrażną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzenie przes spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

 

4. Zasady zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Zasady Zakupów

1. Zawarcie Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę oraz profil Koliber Handmade na platformie Instagram oraz fanpage Facebook, Także w wiadomości prywatej

2. Ceny Towarów i Opis, stanowią jedynie informaję handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

3. Wybór Towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka

4. Złożonie zamówienia jest poprzedzone weryfikacją adresu wysyłki, wyborem formy płatności, spodobem dostawy

5. W trakcie dokonania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych; imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz nr telefonu komurkowego

6. Umowa uważana jest za zawartą. Po kontakcie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, Przyjęcie zlecenia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. 

7. Informacje zawarte w potwierdzeniu, są integralną częścią umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyrażnym porozumieniem stron 

8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego spprzedawcy

 

5. Formy płatności i dostawy

1. Opłata za zamówienie wyłącznie w formie przedpłaty za pomocą przelewu na konto

2. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą cen zakupu towarów powiększoną o koszt transportu 

3. Dostępne formy płatności;

- Karty płatnicze

- Zwykły przelew na konto

- Przelewy 24

- Gotówka - TYLKO przy odbiorach osobistych 

4. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty kwoty z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu 5dni roboczych od dnia jej zawarcia,inaczej Sprzedający uznaje umowę za nieważną 

5. Sprzedający potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailem

6. Podmiotem świadczącym uługę płatności online jest Blue Media S.A. i Przelewy 24

7. Jeżeli Nabywca wyraża chęci otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną , na wskazany przez siebie adres e-mail , faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej , zasad ich przechowywania oraz trybu udostępnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010, poz. 1528)

8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych 

9. Dostawa odbywa się na terenie Polski, Dostawy do krajów UE oraz poza UE są możliwe po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą

10. Klent może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu

- Paczkomat InPost

- Kurier InPost

- Odbiór osobisty - bezpłatny

 

6. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U.z dnia 24 czerwca 2014r ), konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość lub odstąpić od umowy w terminie 14dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów w art.33, art.34 ust. 2 i art.35 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

2. Zwracany w trym trybie TOWAR zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej, a Produkty nie będą nosiły śladów używaniaoraz nie będą uszkodzone

3. Klient o którym mowa w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu zobowiązany jesy poinformowaćo tym Sprzedającego . Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, który wysyła drogą elektroniczną na adres; koliberhandmade@gmail.pl 

- pobrać i wydrukować formularz zwrotu

- należy odpowiednio zabezpieczyćoraz zapakować odesłany towar

- należy włożyćwypełniony formularz zwrotu do paczki na adres do zwrotów Monika Hejn, ul.Jaśminowa 24, 55-106 Zawonia

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać  na własny koszt na adres Ul.Jaśminowa 24, 55-106 Zawonia 

5. Zwrotowi nie podlegają zamówienia INDYWIDUALNE

6. Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzisię na inne rozwiązanie, w karzdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem

 

7. REKLAMACJA;

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bezwad. Wprzypadku wystąpienia wad produktów sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady

2. Konsument nie ponosi odpowiedzialności jeśli wada jest nieistotna

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolnąod wad lub usunąć wadę wrozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klenta

4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klent otrzyma informację o przyczynach nie uznania reklamacji na adres e-mail

 

8. POSTANIOWIENIE KOŃCOWE 

1. Różnice między wyglądem towaru prezentowanegona stronie sklepu internetowego Koliber Handmade, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru 

2. Zgodnie zart.8 ust.3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.202r o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U. z 2017r poz 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu initernetowego Koliber Handmade zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl